Provozní řád

Půjčovna


Provozní řád

čl. I
Všeobecné informace


1. Každý návštěvník areálu ATV dráhy je povinen chovat se ukázněně a respektovat pokyny obsluhy.
2. Trať je je určena toliko pro praktickou prezentaci prodávaných čtyřkolek s cílem podpory jejich prodeje a nesmí být užívána jako závodní.
3. Vstupovat na trať a do její blízkosti vodit domácí zvířata je zakázáno. Divácké místo na požádání doporučí obsluha.
4. Jezdec absolvuje jízdu na vlastní nebezpečí, stejně tak případný divák sledující jízdu u trati.
5. Pro jezdce do 15 let jsou určeny dětské čtyřkolky na dětské dráze za podmínky přímého dohledu a zodpovědnosti doprovodu (zákonný zástupce, resp. jiná osoba starší 18 let) za takového jezdce. 

čl. II
Povinnosti provozovatele


1. Je zodpovědný za technický stav zapůjčovaných čtyřkolek, zejména za konstrukční bezvadnost, funkčnost řízení a brzd.
2. Odmítnout žádost o jízdu, jeví-li uchazeč známky požití alkoholu nebo jiných omamných látek.
3. Před jízdou provést základní instruktáž jezdce k obsluze zapůjčované čtyřkolky a ke způsobu jízdy.
4. Okamžitě a bez náhrady ukončit jízdu v případě, že jezdec porušuje pokyny pro jízdu nebo nesprávným způsobem jízdy ohrožuje sebe nebo ostatní návštěvníky nebo nesprávným používáním poškozuje čtyřkolku.
5. V případě úrazu jezdce neprodleně přivolat lékařskou pomoc.

  čl. III

Povinnosti jezdce (doprovodu dítěte do 15 let)


1. Před jízdou:
a) seznámit se s tímto provozním řádem a vyplnit předepsané osobní údaje - viz níže
b) zaplatit poplatek za zapůjčení podle zveřejněného ceníku
c) absolvovat instruktáž k obsluze zapůjčované čtyřkolky a ke způsobu jízdy, požádat o vysvětlení případných nejasností
d) pro jízdu použít ochranné pomůcky, minimálně řádně připevněnou ochrannou přilbu. Je však vhodné používat ochranné brýle, rukavice a mít náhradní oděv i obuv (dlouhé kalhoty nebo tepláky,dlouhé rukávy) z důvodu častého výskytu velkých louží a bahna na trati i několik dní po dešti. Případně doporučujeme chrániče ramen, loktů a kolen.

2. Při jízdě:
a) Jezdit jen po vyznačené trati a nevjíždět na travnatý povrch nebo za koridor vymezený bariérou z pneumatik.
b) rychlost a způsob jízdy přizpůsobit charakteru stroje, stavu a povaze trati
c) chovat se ukázněně a ohleduplně k případným dalším jezdům

3. V případě technické závady nebo poškození stroje okamžitě zastavit, vypnout motor a událost neprodleně oznámit obsluze.

4. Při poškození stroje:
a) strpět písemné, případně obrazové zadokumentování události za účelem zjištění skutkového stavu, resp. míry jeho zavinění pro následné vymáhání náhrady způsobené škody. Má možnost se k události písemně vyjádřit
b) zaplatit přímo na místě obsluhou stanovenou zálohu na opravu stroje.